GEMEENTEBLADWijzigen van een verleende omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een biovergistingsinstallatie en warmtekrachtkoppelingsinstallatie aan Gantel 37 te Klazienaveen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2023 de volgende omgevingsvergunning verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het college besluit de omgevingsvergunning te wijzigen, inhoudende dat in het besluit expliciet is opgenomen dat de WKK wordt uitgevoerd en in werking wordt gehouden conform de relevante passages uit het luchtkwaliteitsonderzoek, en dat daarnaast in vergunningsvoorschrift 7.4 wordt geborgd dat opslag van biomassa gebeurt op een harde ondoorlatende ondergrond, omheind met een voor insecten ondoorlaatbare wand. Datum van bekendmaking wijziging is eerst genoemd:KLAZIENAVEEN9 juli 2024, Gantel 37, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AE, nummer 801,  het plan voorziet in de bouw en exploitatie van een biovergistingsinstallatie en warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) (15890-2016)InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen. Daarnaast kunt u het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).BeroepGedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het besluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor de indiening van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe omgevingsvergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep instelt geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten